Algemene Voorwaarden

Camperverhuur Abcoude B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Camperverhuur Abcoude: Camperverhuur Abcoude B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Abcouderstraatweg 130-B, 1105AA te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83179186.
 2. Huurder: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Camperverhuur Abcoude een Huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Camperverhuur Abcoude en de Huurder gezamenlijk.
 4. Huurovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Camperverhuur Abcoude zich jegens de Huurder verbindt tot de verhuur van een Voertuig.
 5. Voertuig: het in het kader van de Huurovereenkomst door Camperverhuur Abcoude aan de Huurder ter beschikking gestelde c.q. te stellen, en aan Camperverhuur Abcoude in eigendom toebehorende voertuig, inclusief alle bijbehoren.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Camperverhuur Abcoude en iedere tot stand gekomen Huurovereenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, zoals middels het huurcontract, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of het huurcontract, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Camperverhuur Abcoude is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van het gewenste Voertuig.
 2. De Huurovereenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand op het moment dat het daartoe door Camperverhuur Abcoude opgemaakte huurcontract door de Huurder is ondertekend, doch onder voorbehoud van het verstrekken door de Huurder van een kopie van zijn geldige rijbewijs.

 

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET VOERTUIG

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd en huurprijs die uitdrukkelijk op het huurcontract zijn vermeld. Het huurcontract vermeldt dan ook het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode. Het huurcontract vermeldt tevens:
  a) de hoogte van het eventuele eigen risico van de Huurder;
  b) de waarborgsom;
  c) het aantal kilometers per dag en/of per week dat zonder meerprijs met het Voertuig mag worden gereden en welk tarief geldt indien deze limiet wordt overschreden.
 2. De vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller van het Voertuig, tenzij deze defect is geraakt, in welk geval de vaststelling naar redelijkheid geschiedt.
 3. Levering en teruglevering van het Voertuig geschiedt op locatie van Camperverhuur Abcoude, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De overeengekomen huurprijs en waarborgsom als bedoeld in lid 1 dienen vooraf door de Huurder te worden voldaan, middels contante betaling (waaronder pinbetaling mede begrepen). Camperverhuur Abcoude is niet eerder gehouden om de sleutels van het Voertuig aan de Huurder ter beschikking te stellen dan nadat de overeengekomen huurprijs en borgsom zijn voldaan.
 5. De aan het gebruik van het Voertuig tijdens de huurperiode verbonden kosten, zoals brandstofkosten, tolgelden en parkeerkosten zijn voor rekening van de Huurder.
 6. Alle sancties die in verband met het gebruik van het Voertuig tijdens de huurperiode, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de Huurder, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van het Voertuig die bij aanvang van de Huurovereenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van Camperverhuur Abcoude komen.
 7. Indien Camperverhuur Abcoude wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de Huurder aansprakelijk is, stelt de Huurder Camperverhuur Abcoude op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.
 8. De Huurder dient de voor het Voertuig geschikte brandstof te tanken, inclusief eventuele toevoegingen indien vereist, een en ander zoals is aangegeven, bijvoorbeeld in het huurcontract dan wel bij de brandstoftank van het Voertuig.
 9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Voertuig om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Huurder in de verhouding tot Camperverhuur Abcoude in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, de feitelijke macht over het Voertuig geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 10. Het is de Huurder niet toegestaan ten aanzien van het Voertuig zelf herstel of onderhoud uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Camperverhuur Abcoude.
 11. Door het aangaan van de Huurovereenkomst machtigt de Huurder Camperverhuur Abcoude, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats waar het Voertuig zich op dat moment bevindt te betreden en het Voertuig aan een onderzoek te onderwerpen. De Huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaats mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Camperverhuur Abcoude in te stellen onderzoek.
 12. De Huurder is verplicht om het Voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van Camperverhuur Abcoude, overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
 13. Indien de Huurder het Voertuig eerder dan overeengekomen huurperiode teruglevert, geeft dit geen recht op restitutie.
 14. Indien de Huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van het Voertuig, op de daartoe overeengekomen wijze, is Camperverhuur Abcoude gerechtigd om het Voertuig onmiddellijk terug te (doen) nemen. De Huurder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die Camperverhuur Abcoude als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van het Voertuig moet maken om het Voertuig weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de Huurder, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een gebrek van het Voertuig ontstaan als gevolg van een niet aan de Huurder toerekenbare omstandigheid.
 15. Indien het Voertuig niet tijdig weer ter beschikking van Camperverhuur Abcoude is gesteld, is Camperverhuur Abcoude gerechtigd om de Huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Indien de overschrijding meer dan vijf uren bedraagt, is Camperverhuur Abcoude gerechtigd om per dag tot 1,5 keer de daghuurprijs in rekening te brengen, onverminderd het recht van Camperverhuur Abcoude om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de Huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het Voertuig defect is geraakt en de Huurder daardoor niet in staat was om het Voertuig tijdig terug te leveren.
 16. Partijen controleren bij de teruglevering van het Voertuig, in elkaars nabijheid, of het Voertuig onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan.
 17. De uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Huurder blijven geheel van kracht totdat het Voertuig weer in het bezit van Camperverhuur Abcoude is gesteld.
 18. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper. Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder in eerste instantie trachten een andere camper aan huurder ter beschikking te stellen. Indien de verhuurder een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te accepteren. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Bij ontbinding van de huurovereenkomst zal verhuurder direct de reeds door huurder gedane betalingen terug betalen. Huurder vrijwaart verhuurder in dit geval voor alle aanspraken op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5. | GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

 1. Uitsluitend de persoon of personen die in het huurcontract als bestuurder zijn aangeduid, zijn gerechtigd om het Voertuig te besturen. Het is de Huurder dan ook niet toegestaan om het Voertuig aan anderen dan de hier bedoelde perso(o)n(en) in gebruik te geven. Indien in het huurcontract meerdere personen als Huurder zijn aangeduid, staat de Huurder ervoor in dat geen van deze personen het Voertuig besturen indien zij in zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat besturen van het Voertuig door hen niet is toegestaan dan wel zij daartoe kennelijk niet in staat zijn. De Huurder is jegens Camperverhuur Abcoude hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het Voertuig veroorzaakt door eventuele andere personen die in het huurcontract als bestuurder zijn aangeduid. Indien de Huurder het gebruik van het Voertuig overlaat aan een ander die in het huurcontract als bestuurder is aangeduid, worden de gedragingen van die ander aangemerkt als gedragingen van de Huurder. Dit geldt tevens ten aanzien van andere inzittenden van het Voertuig, alsook anderen aan wie de Huurder, al dan niet zonder zijn instemming, het gebruik van het Voertuig overlaat.
 2. De Huurder zal als een goed Huurder voor het Voertuig zorgdragen. De Huurder dient het Voertuig te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het Voertuig. Voorts is het de Huurder niet toegestaan om het Voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het Voertuig redelijkerwijs niet geschikt is, dan wel waar is aangegeven dat het betreden daarvan op eigen risico is.
 3. Indien Camperverhuur Abcoude aan de Huurder omtrent het gebruik van het Voertuig aanwijzingen verstrekt, is de Huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 4. De Huurder dient zorgvuldig om te gaan met alle met het Voertuig meegeleverde bijbehoren, zoals sleutels, het kentekenbewijs en andere documenten.
 5. Gebruik van het Voertuig is uitsluitend in de landen van Europa toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het is de Huurder niet toegestaan om het Voertuig op een plaats achter te laten zonder het Voertuig behoorlijk te vergrendelen. Voorts dient de Huurder te vermijden dat het Voertuig wordt blootgesteld aan andere dan normale risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.
 7. De Huurder doet Camperverhuur Abcoude zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en omstandigheden betreffende het Voertuig waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor Camperverhuur Abcoude relevant is, zoals omtrent beslaglegging op het Voertuig. De Huurder dient in geval van beslaglegging de deurwaarder of beslaglegger onverwijld mededeling te doen van het feit dat het Voertuig eigendom is van Camperverhuur Abcoude. Voorts dient de Huurder Camperverhuur Abcoude onverwijld mededeling te doen van de beslaglegging.
 8. In geval sprake is van beschadiging aan het Voertuig veroorzaakt door een derde of diefstal of vermissing van het Voertuig, dient de Huurder daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en het verkregen aangifteformulier onmiddellijk aan Camperverhuur Abcoude te verstrekken. De Huurder dient zich bij de politie van alle erkenning van schuld, in welke vorm dan ook, te onthouden.
 9. De Huurder verklaart het Voertuig in de staat te hebben ontvangen als waarin het Voertuig aan hem is geleverd. Eventuele schade aan het Voertuig voordat het Voertuig aan de Huurder wordt geleverd, wordt Schriftelijk door Partijen vastgelegd.
 10. Behoudens normale slijtage, dient de Huurder het Voertuig gedurende de periode dat het Voertuig hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het Voertuig aan hem is geleverd. Het is niet toegestaan om veranderingen aan het Voertuig aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de Huurder komen.
 11. In geval gedurende de periode dat het Voertuig ter beschikking van de Huurder staat, sprake is van een voor de Huurder kenbaar gebrek of van voor de Huurder kenbare schade aan het Voertuig, is het de Huurder niet toegestaan om het Voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de verkeersveiligheid met zich kan mee meebrengen.

 

ARTIKEL 6. | SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan het Voertuig dienen na ontdekking daarvan onverwijld aan Camperverhuur Abcoude te worden medegedeeld. De Huurder verleent Camperverhuur Abcoude, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door Camperverhuur Abcoude aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden.
 2. Onder schade van de Camperverhuur Abcoude wordt in het vervolg van dit artikel verstaan:
 • de vermogensschade die Camperverhuur Abcoude lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het Voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade wordt onder meer gerekend de kosten van vervanging van (onderdelen van) het Voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het Voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Camperverhuur Abcoude, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het Voertuig, jegens derden aansprakelijk is.
 1. De Huurder is in geval van schade van Camperverhuur Abcoude per schadegeval aansprakelijk tot het eventueel op het huurcontract vermelde eigen risico.
 2. Indien de schade evenwel is ontstaan als gevolg van een doen of nalaten in strijd met de verplichtingen van de Huurder die uit de Huurovereenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden mede begrepen) voortvloeien, is de Huurder volledig aansprakelijk voor de schade van Camperverhuur Abcoude, tenzij de Huurder bewijst dat dit doen of nalaten hem niet kan worden toegerekend of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Voor schade van Camperverhuur Abcoude die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het Voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Camperverhuur Abcoude, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het Voertuig, jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in lid 4 slechts indien krachtens de verzekeringsovereenkomst die door Camperverhuur Abcoude ten aanzien van het Voertuig van toepassing is, geen dekking bestaat.
 4. Camperverhuur Abcoude is niet aansprakelijk voor schade aan door de Huurder middels het Voertuig vervoerde zaken.
 5. Voor personenschade is Camperverhuur Abcoude niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering van een ander dan van Camperverhuur Abcoude of verstrekkingen uit anderen hoofde.
 6. Voor zover sprake is van schade die niet op het Voertuig of het gebruik daarvan betrekking heeft en die door Camperverhuur Abcoude wordt geleden als gevolg van een aan de Huurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, komt deze schade voor rekening van de Huurder.

 

ARTIKEL 7. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De overeengekomen huurprijs en borgsom dienen vooraf door de Huurder te worden voldaan, middels contante betaling (waaronder pinbetaling mede begrepen).
 2. De waarborgsom wordt aan de Huurder terugbetaald onder aftrek van de eventueel nog openstaande kosten die de Huurder aan Camperverhuur Abcoude verschuldigd is, waaronder de eventuele kilometerprijs als bedoeld in artikel 4.1. onder c en de eventuele schade waarvoor de Huurder krachtens deze algemene voorwaarden jegens Camperverhuur Abcoude aansprakelijk is. In geval van schade van Camperverhuur Abcoude als bedoeld in artikel 6.2, wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor de Huurder aansprakelijk is, overschrijdt.
 3. Ingeval de schade van Camperverhuur Abcoude is veroorzaakt door derden en Camperverhuur Abcoude de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 7 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Camperverhuur Abcoude zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen.
 4. Betaling van bedragen die door de Huurder zijn verschuldigd en niet reeds bij het aangaan van de Huurovereenkomst zijn voldaan, dient te geschieden bij teruglevering van het Voertuig, doch voor zover deze bedragen niet dan reeds vaststaan, binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Huurder intreedt, is de Huurder over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke maatregelen alsmede executiekosten, welke Camperverhuur Abcoude voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de Huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de Huurder. Ten nadele van de Huurder wordt hierbij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 7. Camperverhuur Abcoude zal de Huurder in verband met diens betalingsverzuim niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Huurder tevergeefs Schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen 7 dagen tot volledige betaling over te gaan.

 

ARTIKEL 8. | ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Camperverhuur Abcoude is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het Voertuig te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
 • de Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de Huurovereenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt;
 • de Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Camperverhuur Abcoude van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als Camperverhuur Abcoude hiervan vóór het sluiten van de Huurovereenkomst op de hoogte was geweest, hij de Huurovereenkomst niet was aangegaan.

De Huurder zal alle medewerking aan Camperverhuur Abcoude verlenen om zich weer in het bezit van het Voertuig te (doen) stellen.

 1. Camperverhuur Abcoude is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van de Huurovereenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Huurder verplicht de schade die Camperverhuur Abcoude ten gevolge van de ontbinding van de Huurovereenkomst lijdt, te vergoeden.
 2. Indien Camperverhuur Abcoude de Huurovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Huurder terstond opeisbaar.
 3. Na ontbinding van de Huurovereenkomst is het de Huurder niet langer toegestaan om het Voertuig te besturen, tenzij Camperverhuur Abcoude in verband met de teruglevering van het Voertuig uitdrukkelijk anders voorschrijft.
 4. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van € 500,-. Bij annuleringen later dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd. Verhuurder raadt huurder aan om een annuleringsverzekering af te sluiten voor alle medereizigers bij diens reisverzekering. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen: Indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurdecamper. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

 

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Huurovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.